Avem program pentru minorități! 👏

Etnikai közösségek

Az USR PLUS Románia állampolgárainak azt a közös vágyát fejezi ki, hogy újjáélesszék az országot a gazdasági potenciál kiaknázásával és a kulturális értékek révén. A kulturális értékek közé tartozik a multikulturalitás is. Románia kulturális jellemzői hidat vernek Nyugat és Kelet közé, illetve kaput nyitnak Nyugat felé. Több száz éve, Románia jelenlegi területén különféle népek éltek együtt (románok, magyarok, németek, zsidók, örmények, romák, tatárok, törökök, szerbek, szlovákok, horvátok, lipovánok, görögök stb.), amelyek kulturális szempontból meghatározták az országot. Olyan rendkívüli ingó és ingatlan, anyagi és szellemi kulturális örökséget kaptunk, amely az ország számára ma is gazdagságot és kulturális márkát jelent.

A modern és európai Románia nem lenne olyan sokszínű és szép e többnemzetiségű és multikulturális történelem nélkül. Ahhoz, hogy az ország minden polgára otthon érezze magát Romániában, hogy ezt az örökséget gazdasági és turisztikai szempontból is kamatoztatni tudjuk és az országot felvirágoztassuk, illetve jó kapcsolatot ápoljunk Közép-Kelet-Európa országaival, el kell ismernünk és védenünk kell a nemzeti kisebbségeket és kultúrájukat. Úgy gondoljuk, hogy a regionális kulturális sajátosságok kiaknázása lehetővé teszi olyan sajátos márkák megteremtését, amelyek a turizmus és a regionális fejlődés ösztönzésével növelik Románia nemzeti és nemzetközi vonzerejét.

Az USR PLUS fel akarja lendíteni Romániát, modern és európai országgá akarja alakítani minden állampolgára számára, nemzetiségi, kulturális vagy vallási hovatartozástól függetlenül. Románia Alkotmányát tiszteletben tartva, az USR PLUS felelősen felvállalja az országban élő nemzeti kisebbségek jogainak védelmét.

 1. Az USR PLUS szavatolja Románia Alkotmánya, az érvényben levő törvények és az országunk által ratifikált, az etnikai kisebbségek jogaira vonatkozó nemzetközi szerződések tiszteletben tartását.
 2. Az USR PLUS elismeri a Románia területén élő etnikai közösségeket, amelyek sajátos kihívásokkal szembesülnek, és kész együttműködni a helyi közösségekkel e kihívások megoldása érdekében.
 3. Az USR PLUS elismeri a régiók sokféleségét, azok kulturális, történeti és etnikai sajátosságait, azt, hogy ezek sajátos gazdasági és turisztikai adottságokkal rendelkeznek. E tekintetben támogatni fogjuk a környezeti adottságok hasznosítását, a biológiai sokféleség megőrzését és értékesítését, a kézművesség, a hagyományos kézműipar és a szokások megőrzését, valamint a falusi turizmust, a fenntartható fejlődés jegyében.
 4. Támogatni fogjuk a nemzeti kisebbségekhez tartozók jogát, hogy anyanyelvüket használhassák a közigazgatásban, a szükséges küszöb 10%-ra csökkentésével, hogy így valamennyi állampolgár érezze, hogy Románia mindannyiunk közös hazája. Az Alkotmánynak megfelelően biztosítani fogjuk az anyanyelv használatát az igazságszolgáltatásban. A Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai Chartája szellemében fogunk eljárni, amelyet Románia a 282/2007-es törvénnyel fogadott el, és amely szorgalmazza a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát a közéletben.
 5. Az USR PLUS szavatolja az anyanyelv használatát az oktatásban. Ennek érdekében szavatolja az anyanyelvű oktatást nyújtó karok, tagozatok és oktatási programok jogi státusát, biztosítva az oktatási törvény előírásainak betartását.
 6. Az USR PLUS előmozdítja és támogatja az etnikumok és kultúrák közötti párbeszédet célzó kezdeményezéseket, amelyek hidat vernek az etnikai közösségek között azzal, hogy a kölcsönös megismerést, az előítéletek és a gyűlöletbeszéd kiküszöbölését szolgálják. Hozzájárulunk az etnikai kisebbségekhez tartozó tanulók román nyelvtudásának fejlesztéséhez a tanulmányok befejezése, a társadalmi és szakmai beilleszkedés elősegítése érdekében. Támogatni fogjuk a kulturális sokszínűség értékének elsajátítását az oktatási folyamatban, az anyanyelvű tanfolyamokon.
 7. Az USR PLUS támogatni fogja a kisebbségi kulturális, oktatási rendezvények, sportesemények és programok finanszírozását, és védelmet nyújt a hátrányos megkülönböztetés ellen. Az USR PLUS támogatni fogja a regionális kulturális és örökség értékesítését és annak felvételét az UNESCO világörökség listájára.
 8. Az USR PLUS támogatni fogja a romániai kulturális sokszínűség előmozdítását célzó kezdeményezéseket és projekteket, a kulturális, etnikai és nyelvi identitások megőrzésével és integrálásával. Támogatjuk és elősegítjük a többnemzetiségű közösségekben folytatott párbeszédet és egyeztetést az őket képviselő szimbólumokról és identitáselemekről.
 9. Biztosítani fogjuk, hogy az etnikai kisebbségek fokozott társadalmi-gazdasági kockázattal küzdő tagjait ne zárják ki a gazdasági és társadalmi intézkedések kedvezményezettjei közül, elősegítve az iskoláztatást, az iskolaelhagyás csökkenését és a foglalkoztatást. Ennek érdekében együttműködünk az ezeket a közösségeket képviselő szervezetekkel és olyan szervezetekkel, amelyek hozzájárultak a sikeres társadalmi integrációhoz.
 10. Az USR PLUS együtt fog működni az etnikai kisebbségek képviselőivel a közösségek problémáinak megoldása érdekében. Ilyen például, de nem kizárólag, a személyi okmányok megszerzése, a lakáshoz jutás, a társadalmi kirekesztés problémája, az oktatáshoz, a kultúrához, az egészségügyhöz, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés.
 11. Az USR PLUS intézkedéseket fog tenni a holokauszt megismertetése érdekében a lakosság körében, illetve szorgalmazni fogja az etnikai kisebbségek történelmének felvételét a történelem tankönyvekbe, és támogatni fogja az erre irányuló tájékoztatást szolgáló kezdeményezéseket.

 

További intézkedések

Oktatás

A kötelező egyetem előtti oktatás (6–16 év). Az esélyegyenlőség biztosítása az egyetem előtti oktatásban gazdasági és kulturális szempontból

 • A tanulóknak egyenlő esélyeket biztosítunk, hogy a kötelező általános oktatás keretében minőségi oktatásban részesüljenek és befejezhessék tanulmányaikat. Különös figyelemben részesítjük a szociális, nemi vagy etnikai, kisebbségi szempontból hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozókat. Felzárkóztató programokat dolgozunk ki és biztosítjuk azokat a gazdasági feltételeket, amelyek a hátrányos helyzetű tanulóknak lehetővé teszik tanulmányaik folytatását. Arra törekszünk, hogy 11,3% alá csökkentsük a korai iskolaelhagyók arányát (a Románia által az Európa 2020 stratégia keretében felvállalat célértéknek megfelelően).
 • A regionális sajátosságoknak megfelelően, egy befogadó társadalom építése érdekében, biztosítjuk az etnikai közösségekből származó diákok anyanyelvű oktatását. Olyan programokat kezdeményezünk, amelyek az interkulturális párbeszédet szolgálják, illetve megfelelő oktatási-módszertani megközelítésekkel javítják e diákok román nyelvi kompetenciáját, szakmai és társadalmi beilleszkedésük érdekében.
 1. Középiskolai oktatás (14/16–18 év)
 2. d) Inkluzív anyanyelvű oktatás és az érettségi vizsga sikerességi rátájának javítása

Az etnikai kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelven folytathatják középiskolai tanulmányaikat. Törekedni fogunk ugyanakkor, hogy a diákok jobban elsajátíthassák a román nyelv és irodalom tárgyat, pótolni tudják a hiányos román nyelvtudást, és ezáltal javuljon az érettségi vizsga sikerességi rátája. Ennek érdekében korszerű nyelvtanulási programokat szorgalmazunk. Támogatjuk továbbá azokat a kezdeményezéseket és oktatási anyagokat, amelyek előmozdítják az interkulturális párbeszédet, az előítéletek és az etnikai feszültségek kiküszöbölését.

Kultúra

Kulturális infrastruktúra

A múzeumok társadalmi szerepének megújítása. Újragondoljuk a múzeumok társadalmi szerepét négy alapvető érték mentén, – a társadalmi érték, oktatási érték, gazdasági érték és a gyűjtemények értéke figyelembevételével. Társadalmi érték alatt azt értjük, hogy a múzeumok befolyásolni tudják az igazságszolgáltatás, a társadalmi igazságosság és az egészségügy programját, elősegíthetik a toleranciát, a megértést, az igazságosságot és valamennyi kisebbség integrációját. Az oktatás tekintetében a múzeumot az iskolai tanterem kiterjesztéseként és a teljes elköteleződés tereként kell kezelnünk; a múzeum nemcsak az elmúlt idők történetét ismerteti meg, hanem elősegíti a világ és a nagy korszerű kérdések megértését is. A múzeumok gazdasági értéke arra utal, hogy figyelembe vesszük jelentőségüket a város- és regionális tervezés, a kulturális turizmus, a kreativitás és az innováció szemszögéből. A gyűjtemények értéke tekintetében védjük, javítjuk, helyreállítjuk és kamatoztatjuk ezeket, figyelembe véve a digitális változásokat is.

Tárgyi és szellemi kulturális örökség

Az UNESCO-val való együttműködés javítása az anyagi forrásokhoz való hozzáférés érdekében, hogy biztosítani tudjuk az egyetemes értékű műemlékek megőrzését és értékesítését.

Megtesszük a további szükséges lépéseket azért, hogy az UNESCO Világörökség részévé váljon a verespataki bányászati ​​kultúrtáj, a Római Limes és a Brâncușitól származó Târgu Jiu-i, Hősök útja nevű műemlékegyüttes. Felterjesztjük a szükséges iratcsomót a Histria erődről (ez megtestesíti az ókori görög és római civilizáció, illetve kereszténység tizenöt évszázados kisugárzását Scythia Minor és Dacia területén). Újra beindítjuk a folyamatot és megtesszük a szükséges lépéseket, hogy a csíksomlyói zarándoklat (Közép-Kelet-Európa legnagyobb katolikus zarándoklata) felkerüljön az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára.

Szociális szféra

A történelem tankönyvekben tárgyalni kell az alapvető emberi jogok megsértésének kisebbségekre vonatkozó eseteit, illetve azoknak a közösségre gyakorolt ​​hatásait.

Külpolitika

Románia — kulcsfontosságú regionális szereplő. A szomszédokkal való viszony

A Magyarországgal való együttműködés kölcsönös egyetértéssel megfogalmazott célja a két ország összekapcsolása energetikai szempontból és az infrastruktúra révén. A két nemzet közötti kulturális hidakat a romániai magyar közösség és a magyarországi román közösség segíti elő; e kapcsolatokat mélyreható ágazati együttműködéssel fogjuk megerősíteni. A Budapesttel való kapcsolatot a liberális demokrácia értékeire kell alapozni.

/stiri.plus/az-usr-plus-kormanyzasi-programja-a-kisebbsegekre-vonatkozo-intezkedesek/

 

 


Sunt foarte mândru că partidul meu a adoptat programul pentru minorități, care este acum disponibil online.

Arătăm că suntem un partid inclusiv, european, modern, unul care marșează pentru unitate, nu pentru diviziune.

Desigur, maghiarii, sașii, rutenii, romii, armenii și alte minorități de la noi au în bună măsură nevoie de prosperitate, de spitale bune, de șosele, de o viață europeană. 🇪🇺

Dar mai au nevoie și de cultură, de educație, de artă și tradiții.

Suntem oameni cu nevoi complexe, nu suntem numere.

🤝Sunt mândru de acest program la care am contribuit și eu.

Ich bin stolz auf USR PLUS! Büszke vagyok az USR PLUS-ra!

Link aici: https://stiri.plus/az-usr-plus-kormanyzasi-programja-a-kisebbsegekre-vonatkozo-

Lasă un răspuns